Taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Internetinė parduotuvė adresu www.vetslenis.lt priklauso įmonei UAB Vetslėnis, kurios buveinė yra Kaune, buveinės adresas: Panerių g. 258, Kaunas ir adresas korespondencijai siųsti – Gruzdžių g. 10, Kaunas, mokesčių mokėtojo PVM kodas LT1000010718913, įmonės kodas 304458133; visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas – 10 000 Eur; el. paštas: info@vetslenis.lt, kontaktinio telefono numeris (+370) 640 30111.
 2. Naudojantis Internetine parduotuve, Kliento galinis įrenginys ir IT sistema turi atitikti Techninius reikalavimus.
 3. Šios Taisyklės skirtos Klientams, kurie yra Vartotojai, ir Klientams, kurie nėra Vartotojai, kurie naudojasi Internetine parduotuve, Elektroninėmis paslaugomis arba sudaro Pardavimo sutartis (išskyrus Taisyklių XII punktą, skirtą tik Klientams, kurie nėra Vartotojai).
 4. Kliento duotas sutikimas dėl taikomų Taisyklių nuostatų yra savanoriškas, tačiau būtinas Paskyrai sukurti ir (arba) Kliento Užsakymui pateikti.
 5. Internetinės parduotuvės svetainėje pateikta informacija arba, kai Užsakymai teikiami nuotoliniu būdu, nuotolinio ryšio priemonėmis, elektroninis pranešimas, patvirtinantis Taisyklių III punkto 6 dalies a papunktyje nurodytos numatomos sudaryti Pardavimo sutarties turinį, yra laikomi Pardavėjo informacija Klientui apie galimybę sudaryti sutartį, o ne pasiūlymu pagal Civilinio kodekso nuostatas.
 6. Taisyklėse vartojamos didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau nurodytą reikšmę, nebent pagal kontekstą jos aiškiai turi būti suprantamos kitaip:

AKCIJOS – pagal Internetinės parduotuvės taisykles reguliuojamos specialios pardavimo ar paslaugų teikimo sąlygos, taikomos konkrečiu laikotarpiu galiojančiam specialiam Pardavėjo pasiūlymui, kuriuo Klientas gali pasinaudoti Internetinėje svetainėje nurodytomis sąlygomis, pavyzdžiui, Kainos arba pristatymo išlaidų nuolaida.
CIVILINIS KODEKSAS – Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
DARBO DIENA – viena diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas.
ELEKTRONINĖ PASLAUGA – paslaugos, teikiamos Klientui Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus ir vadovaujantis Paslaugų teikimo sutarties nuostatomis. Kai paslaugas teikia su Pardavėju bendradarbiaujantys subjektai, atitinkamos nuostatos dėl naudojimosi šiomis paslaugomis yra numatytos tų subjektų paslaugų teikimo taisyklėse.
INTERNETINĖ PARDUOTUVĖ – Pardavėjo tvarkoma Pardavėjo siūlomų paslaugų teikimo platforma, kuri yra prieinama adresu www.vetslenis.lt, kur Klientas gali pateikti Užsakymus.
KAINA – eurais arba kita valiuta nurodyta bendra atlygio suma (įskaitant mokesčius), mokama Pardavėjui už Produkto nuosavybės perdavimą Klientui pagal Pardavimo sutartį. Pristatymo išlaidos į kainą neįskaičiuojamos, nebent Internetinės parduotuvės taikomose Akcijos sąlygose numatyta kitaip.
KLIENTAS – 1) fizinis asmuo arba asmuo, veikiantis per įgaliotą asmenį; 2) juridinis asmuo; arba 3) organizacinis vienetas, neturintis juridinio asmens statuso, kuris pagal įstatymą yra teisnus ir veiksnus. Tuo atveju, jei Klientas yra riboto veiksnumo fizinis asmuo, ji(s) įsipareigoja gauti veiksnaus savo atstovo galiojantį sutikimą sudaryti Paslaugų teikimo sutartį / Pardavimo sutartį ir, Pardavėjui pareikalavus, pateikti tokį sutikimą, nes įprastai Internetinėje parduotuvėje sudaromos Pardavimo sutartys yra skirtos smulkiems kasdienio vartojimo poreikiams tenkinti.
KREPŠELIS – paslauga, suteikiama kiekvienam Klientui, kuris naudojasi Internetine parduotuve, leidžianti jam/jai pateikti vieno ar kelių Produktų Užsakymą, įrašyti nuolaidų kodus, kuriuos pritaikius Kaina sumažinama pagal taisykles, numatytas atskirose sutartyse / taisyklėse, matyti atskirų Produktų Kainas ir visų Produktų bendrą Kainą (taip pat pristatymo išlaidas) ir matyti numatomą Produktų pristatymo terminą. Suformuodamas Krepšelį Klientas pateikia pasiūlymus sudaryti Pardavimo sutartį, t.y. Klientas gali sudaryti daugiau kaip vieną Pardavimo sutartį pateikdamas vieną Užsakymą.
NAUJIENLAIŠKIS – elektroninė paslauga, leidžianti visiems ja besinaudojantiems Klientams automatiniu būdu periodiškai gauti iš Pardavėjo informaciją apie Produktus, Internetinę parduotuvę, įskaitant naujienas ir specialius pasiūlymus Kliento pateiktu el. pašto adresu arba telefono numeriu, esant aiškiam Kliento sutikimui. Naujienlaiškio siuntimo sąlygos yra nurodytos atskirose taisyklėse, kurios yra paskelbtos Internetinės parduotuvės svetainėje.
PARDAVĖJAS – UAB Vetslėnis, kurios buveinė yra Kaune, buveinės adresas: Panerių g. 258, Kaunas ir adresas korespondencijai siųsti – Gruzdžių g. 10, Kaunas, mokesčių mokėtojo PVM kodas LT1000010718913, įmonės kodas 304458133; visiškai apmokėtas įstatinis kapitalas – 10 000 Eur; el. paštas: info@vetslenis.lt, kontaktinio telefono numeris (+370) 640 30111.
PARDAVIMO SUTARTIS – pagal Civilinio kodekso nuostatas Kliento ir Pardavėjo nuotoliniu būdu naudojantis ryšio priemonėmis sudaryta Pardavimo sutartis, pagal kurią Pardavėjas parduoda Produktus Klientui už nustatytą Kainą, pridėjus taikomus papildomus mokesčius, įskaitant pristatymo išlaidas, kurios sąlygas apibrėžia šios Taisyklės. Pardavimo sutartyje nurodomas Produktas, pagrindinės jo savybės, Kaina, pristatymo kaina ir kitos svarbios sąlygos. Kiekvienam Produktui sudaroma atskira Pardavimo sutartis. Pardavėjas gali sudaryti Pardavimo sutartį su Klientu, kuris nėra Vartotojas, taip pat sudarydamas susitarimą nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos procedūros, kurios nors Pardavimo sutarties šalies prašymu tai patvirtinant elektroniniu pranešimu.
PASKYRA – elektroninė paslauga, resursų kompleksas Pardavėjo IKT sistemoje, pažymėtas individualiu Kliento Prisijungimo vardu ir Slaptažodžiu, leidžiantis Klientui naudotis papildomomis funkcijomis / paslaugomis. Klientas prisijungia prie Paskyros naudodamas savo Prisijungimo vardą ir Slaptažodį. Klientas prisijungia prie savo Paskyros prieš tai užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje. Paskyra leidžia kaupti ir išsaugoti Kliento adresus, kuriais siunčiami Produktai, matyti Užsakymo statusą, Užsakymus ir kitų Pardavėjo suteiktų paslaugų istoriją.
PRODUKTAS – Internetinėje parduotuvėje parduodamas kilnojamasis daiktas, kuris yra Kliento ir Pardavėjo sudarytos Pardavimo sutarties dalykas, už kurį Pardavėjui sumokama Kaina. Visi Internetinėje parduotuvėje siūlomi Produktai yra visiškai nauji.
PRISIJUNGIMO VARDAS – Kliento el. pašto adresas, kurį jis nurodė Parduotuvei kurdamas Paskyrą.
SLAPTAŽODIS – simbolių (raidžių ir skaičių) seka, kurią Klientas nustatė kurdamas Paskyrą, būtina autorizacijai jungiantis prie Paskyros. Registruodamas Paskyrą Klientas privalo du kartus suvesti slaptažodį tam, kad būtų nustatytos ir ištaisytos klaidos. Klientas privalo išsaugoti Slaptažodžio konfidencialumą (neatskleisti jo tretiesiems asmenims). Pardavėjas suteikia Klientui galimybę daug kartų keisti Slaptažodį.
TAISYKLĖS / PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS – dokumentas, nustatantis Pardavimo sutarčių sudarymo sąlygas bei Parduotuvėje Klientams siūlomų Pardavėjo paslaugų teikimo ir naudojimosi jomis taisykles. Taisyklės apibrėžia Kliento ir Pardavėjo teises ir pareigas. Šiose Taisyklėse paslaugų teikimą elektroniniu būdu reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI – minimalūs techniniai reikalavimai, būtini ryšiui su IKT sistema, kuria naudojasi Pardavėjas, palaikyti, taip pat Paslaugų teikimo arba Pardavimo sutarčiai sudaryti, yra: (1) stacionarus kompiuteris, nešiojamasis kompiuteris arba kitas multimedijos įrenginys su Interneto prieiga; (2) el. pašto prieiga; (3) interneto naršyklė: Mozilla Firefox – 17.0 ir aukštesnė versija arba Internet Explorer – 10.0 ir aukštesnė versija, Opera – 12.0 ir aukštesnė versija, Google Chrome – 23.0 ir aukštesnė versija, Safari – 5.0 ir aukštesnė versija; (4) rekomenduojama minimali ekrano raiška: 1024×768; (5) galimybė interneto naršyklėje įjungti slapukus arba Javascript; sudarant Pardavimo sutartį telefonu: (6) Mobiliojo įrenginio operacinė sistema: Android – 4.0.3 ar aukštesnė versija, arba iOS – 9.0 ar aukštesnė versija; (7) mobilusis įrenginys su integruota kamera ir GPS navigacija. Norėdamas sudaryti Pardavimo sutartį Klientas privalo turėti galiojantį / veikiantį el. pašto adresą, o nustatytais atvejais – klaviatūrą bei kitą teksto įvesties įrenginį, leidžiantį teisingai užpildyti elektronines formas.
TURINYS – teksto, grafiniai arba multimedijos elementai (pvz., informacija apie Produktus, Produktų nuotraukos, Produktų pristatymo vaizdinė medžiaga, aprašai, komentarai), įskaitant kūrinius, kaip tai apibrėžta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, taip pat fizinių asmenų atvaizdai, kuriuos Internetinėje parduotuvėje platina atitinkamas Pardavėjas, Pardavėjo partneriai, Klientai arba kitas Internetine parduotuve besinaudojantis asmuo.
UŽSAKYMAS – Kliento valios pareiškimas, tiesiogiai išreiškiantis jo valią sudaryti Pardavimo sutartį nuotoliniu būdu, naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis, apibrėžiantis Produktus, kuriuos Klientas ketina pirkti bei pateikiantis Kliento duomenis, reikalingus galimai Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti. Kiekvieno Produkto užsakymas bus laikomas nepriklausomu Kliento pasiūlymu Pardavimo sutarčiai sudaryti (techninė pagalba). Užsakymui gali būti suteiktas vienas numeris, o visi pasiūlymai bus vykdomi lygiagrečiai. Pardavėjo atsiųstas Užsakymo patvirtinimas yra laikomas Pardavimo sutarties sudarymo momentu.
VARTOTOJAS – fizinis asmuo, kuris su Pardavėju sudaro teisėtą sandorį, tiesiogiai nesusijusių su jo ūkine ar profesine veikla.
VARTOTOJŲ TEISIŲ ĮSTATYMAS, ĮSTATYMAS – Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas.

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

 1. Interneto parduotuvėje Pardavėjo nemokamai Klientams teikiamos  Elektroninės paslaugos yra:
 2. a)Paskyra;
  b)galimybė Klientams teikti Užsakymus, sudaryti Pardavimo sutartis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų sąlygų;
  c) Klientų poreikius atitinkančio reklaminio turinio pateikimas;
  d) galimybė Klientams naudotis Krepšelio paslaugomis;
  e) galimybė peržiūrėti Parduotuvėje įdėtą Turinį;
  f) Naujienlaiškis.

– Internetinėje parduotuvėje siūlomų Produktų filtravimas pagal Kliento pasirinktų produktų nuotraukas;
– Produktų ar Akcijoje dalyvaujančių Produktų filtravimas pagal Kliento pasirinktus kriterijus (pvz., pakuotės dydį ar kategoriją; pvz., Šunims / Katėms);
– iššokančių pranešimų pateikimas tiesiogiai mobiliojo įrenginio ekrane („push“ pranešimai).

 1. Klientams, kurie susikūrė Paskyrą, Pardavėjas papildomai ir nemokamai Internetinėje parduotuvėje teikia šias paslaugas:
 2. a)Kliento naršymo seanso palaikymą po to, kai jis prisijungia prie Paskyros (naudodamasis naršykle);
  b)Kliento Užsakymų istorijos saugojimą ir rodymą Paskyroje.
 3. Klientas gali naudotis Paskyra gali atlikęs šiuos veiksmus:
 4. a)užpildęs registracijos formą ir sutikęs su šių Taisyklių nuostatomis,
  b)spustelėjęs laukelį „Registruotis“.
 5. Paslaugų sutartis sudaroma Klientui gavus patvirtinimą apie Paslaugų sutarties sudarymą, kurį Pardavėjas išsiunčia Kliento el. pašto adresu, nurodytu Klientui registruojantis. Paskyra teikiama nemokamai ir neribotam laikui. Klientas turi teisę bet kuriuo metu ir nenurodydamas priežasties pašalinti Paskyrą, išsiųsdamas Pardavėjui prašymą el. paštu adresu info@vetslenis.lt arba raštu adresu Gruzdžių g. 10, Kaunas. Norint atlikti Užsakymą internetinėje parduotuvėje – nebūtina sukurti Paskyrą.
  5.Krepšeliu pradedama naudotis nuo to momentu, kai Klientas įdeda pirmąjį Produktą į Krepšelį.
  6. Krepšelis suteikiamas nemokamai ir suformuojamas vienam apsipirkimui. Jis uždaromas pateikus Užsakymą arba kai Klientas savo noru neužbaigia Užsakymo.
  7. Klientas privalo:
 6. a)pateikti Užsakyme arba registracijos formose, pateikiamose kuriant Paskyrą, tik teisingus, aktualius ir visus reikalaujamus Kliento duomenis;
  b)nedelsiant atnaujinti duomenis, įskaitant asmens duomenis, pateiktus Pardavėjui sudarant Paslaugų teikimo ar Pardavimo sutartį, ypač tuos, kurie yra būtini tinkamai vykdyti šias sutartis; Klientas turi galimybę bet kuriuo metu keisti duomenis, nurodytus kuriant Paskyrą, naudodamasis Paskyroje pateiktomis parinktimis;
  c) naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis netrikdydamas Pardavėjo, Internetinės parduotuvės;
  d) naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų, Taisyklių nuostatų, taip pat nusistovėjusių papročių ir socialinių normų;
  e) naudotis Pardavėjo siūlomomis paslaugomis ir funkcijomis nesukeliant nepatogumų kitiems Klientams ar Pardavėjui;
  f) laiku sumokėti visą Kainą ir apmokėti kitas Kliento ir Pardavėjo sutartas išlaidas;
  g) laiku atsiimti pristatytus Produktus, kai buvo pasirinktas atsiskaitymo būdas – atsiskaitymas atsiėmimo metu;
  h) neteikti ar kitaip neperduoti Parduotuvės Turinio, kurį draudžiama teikti ir perduoti pagal įstatymus, ypač Turinio, pažeidžiančio trečiųjų asmenų autorines ar asmenines teises;
  i) nesiimti toliau nurodytų veiksmų:
 • neplatinti ir neskelbti Internetinėje parduotuvėje neužsakytos komercinės informacijos ir nenaudoti Internetinėje parduotuvėje jokio įstatymų nuostatas pažeidžiančio Turinio (draudimas skelbti neteisėtą turinį);
 • atlikti IT veiksmus arba kitokius veiksmus, kuriais siekiama pasisavinti Klientui neskirtą informaciją, įskaitant kitų Klientų duomenis ar paveikti Parduotuvės veikimo principus ar techninius aspektus, ir trukdyti vykdyti mokėjimus;
 • neleistinu būdu nemodifikuoti Pardavėjo pateikto Turinį, ypač Parduotuvėje pateiktų Kainų arba Produktų aprašymų.
 1. Skundus, susijusius su Elektroninių paslaugų teikimu galima teikti, pavyzdžiui:
 2. a)raštu adresu Gruzdžių g. 10, Kaunas
  b)elektroniniu būdu paštu info@vetslenis.lt
 3. Rekomenduojama, kad teikdamas Skundą Klientas nurodytų: (1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su Skundo dalyku – pažeidimų pobūdį ir datą; (2) Kliento reikalavimus bei (3) skundą teikiančio asmens kontaktinius duomenis, kurie Pardavėjui palengvins ir pagreitins Skundo nagrinėjimą. Reikalavimai, nurodyti ankstesniame sakinyje, nepaisant siūlomo Skundų aprašymo, yra rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos pateiktų Skundų nagrinėjimui.
  10.Pardavėjas atsakymą į skundą privalo pateikti nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo pateikimo, vadovaudamasis Įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatomis, išskyrus kai teisės aktai ar atskiros taisyklės nustato kitokius terminus.

PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO SĄLYGOS

 1. Pagrindinės paslaugų savybės, įskaitant paslaugų teikimo dalyką bei susisiekimo su Klientu būdą, pateikiamos kiekvieno Produkto puslapyje.
  2.Pardavėjas suteikia galimybę teikti Produktų Užsakymus šiais būdais:
 2. a)Internetinės parduotuvės svetainėje;
  b)kontaktuojant su Pardavėju;

– telefonu;
– el. paštu;
– naudojantis pokalbių programine įranga (pvz. chat) Internetinės parduotuvės svetainėje.

 1. Vykdydamas teikiamų paslaugų plėtrą, Pardavėjas gali siūlyti kitokius Užsakymų pateikimo būdus nuotolinio ryšio priemonėmis, vadovaudamasis šių Taisyklių nuostatomis.
  4.Kliento ir Pardavėjo Pardavimo sutartis sudaroma Pardavėjui patvirtinus Užsakymo gavimą.
  5. Pardavėjas suteikia Klientui galimybę pateikti Užsakymą per Internetinę parduotuvę tokiu būdu:
 2. a)Klientas Internetinėje parduotuvėje įsideda į Krepšelį pasirinktą (-us) Produktą (-us), po to pereina prie Užsakymo formos;
  b)Paskyrą sukūręs Klientas Užsakymo formoje patvirtina Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti būtinų duomenų aktualumą. Paskyros neturintis Vartotojas privalo atskirai užpildyti Užsakymo formą: nurodyti Pardavimo sutarčiai sudaryti ir vykdyti reikalingus savo duomenis. Bet kuriuo atveju, pateikus pasenusius arba neteisingus Kliento duomenis, Sutartis gali būti nesudaryta. Užsakymo formoje Klientas privalo nurodyti šiuos duomenis: vardą ir pavardę, adresą (gatvė, namo / buto numeris, pašto kodas, miestas, valstybė), el. pašto adresą, kontaktinio telefono numerį bei duomenis, susijusius su Pardavimo sutartimi: Produktas (-ai), Produkto (-ų) kiekis, jei taikoma, rūšis, kiekis, Produkto (-ų) pristatymo vieta ir būdas, mokėjimo būdas. Jeigu Klientas nėra Vartotojas, būtina nurodyti įmonės pavadinimą bei mokesčių mokėtojo kodą;
  c) Klientas pasirenka vieną iš Pardavėjo siūlomų pristatymo būdų;
  d) Klientas pasirenka Kainos ir kitų Pardavimo sutarties vykdymo išlaidų, nurodytų Užsakymo formoje, mokėjimo būdą;
  e) Klientas pateikia Pardavėjui Užsakymą naudodamas šiam tikslui skirtą Internetinės parduotuvės funkciją (mygtuką „patvirtinti ir apmokėti užsakymą“). Tuo atveju, jei Klientas nėra sukūręs Paskyros ir anksčiau nėra pateikęs savo sutikimo dėl Taisyklių, jis privalo pareikšti savo sutikimą;
  f) Klientas pateikia Užsakymą naudodamas šiam tikslui skirtą Internetinės parduotuvės funkciją (mygtuką „patvirtinti ir apmokėti užsakymą“);
  g) Užsakymą teikiantis Klientas prieš paspausdamas mygtuką „patvirtinti ir apmokėti užsakymą“ gali rankiniu būdu koreguoti duomenis, nurodytus langelyje „Krepšelis“ – pridėti arba pašalinti iš Krepšelio tam tikrą prekę.
 3. Tuo atveju, jei Pardavimo sutartis sudaroma naudojantis kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu:
 4. a)Pardavėjas išsiunčia Klientui elektroninį pranešimą, kuriame patvirtinamas siūlomos sudaryti Pardavimo sutarties turinys;
  b)Elektronine žinute Klientas išsiunčia Pardavėjui Užsakymo patvirtinimą tuo pačiu elektroninio pašto adresu, iš kurio jis gavo 6 a punkte nurodytą patvirtinimą;
  c) jei Klientas neturi Paskyros ir anksčiau neišreiškė sutikimo dėl Taisyklių, būtina, kad jis sutiktų su Taisyklėmis.
 5. Visais kitais atvejais, išskyrus nurodytus 6 punkte, kai Pardavimo sutartis sudaroma naudojant kitas nuotolinio ryšio priemones, įskaitant telefoną, Vartotojo iniciatyva atitinkamai yra taikomi toliau nurodyti punktai, atsižvelgiant į aplinkybes ir naudojamas ryšio priemones.
  8.Pardavėjas, atsakydamas į gautą Užsakymą, Kliento nurodytu el. pašto adresu nedelsdamas išsiunčia automatiškai sugeneruotą elektroninį pranešimą, patvirtinantį Užsakymo gavimą ir jo apdorojimo pradžią.
  9. Po Užsakymo patvirtinimo Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia Kliento nurodytu el. pašto adresu elektroninį pranešimą su:
 6. a)patvirtinimu, kad buvo priimtas vienas ar keli Užsakymo metu pateikti Kliento pasiūlymai ir buvo sudaryta Pardavimo sutartis (pranešime nurodytų Produktų Užsakymo priėmimas); arba
  b)informacija apie negalėjimą priimti visų Užsakymo metų pateiktų Kliento pasiūlymų dėl IV punkto 5 dalyje (mokėjimo nevykdymas) nurodytų priežasčių; arba situacija, nurodyta XI punkto 6 dalyje Klientui, arba dėl XI punkto 5 dalies (siuntos neatsiėmimas).
  c) Pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo Užsakymo (-ų) patvirtinimo momento, t. y. kai Klientas gavo 9 dalies a punkte nurodytą pranešimą. Pardavėjas Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia Klientui Pardavimo sutarties sąlygų patvirtinimą.
 7. Jei nėra galimybės priimti visų ar kai kurių Užsakymo metu pateiktų pasiūlymų, Pardavėjas susisiekia su Klientu, tam kad:
 8. a)informuotų Klientą apie negalėjimą priimti visų ar kai kurių Užsakyme siekiant sudaryti Pardavimo sutartį pateiktų pasiūlymų; arba
  b)patvirtintų Klientui apie galimybę vykdyti dalį Užsakymo, dėl kurios jis sutinka sudaryti Pardavimo sutartį. Tokiu atveju Klientas gali anuliuoti visą Užsakymą (visus pasiūlymus), kas nepažeidžia jo teisės atsisakyti sutarties. Kliento Užsakymo anuliavimas atleidžia Pardavėją nuo prievolės ją vykdyti. Užsakymą anuliavus yra taikomos atitinkamos Įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatos.
 9. Nesant galimybei priimti Užsakymo metu pateikto (-ų) pasiūlymo (-ų), Pardavimo sutartis nurodytų Produktų atžvilgiu nėra sudaroma, o Pardavėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau negu per 14 dienų, privalo grąžinti Klientui jo sumokėtas sumas, kurių atžvilgiu Pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Atitinkamai yra taikomos Taisyklių VIII punkto 6 dalies nuostatos.
  12.Nepriklausomai nuo to, Pardavėjas gali informuoti Klientą apie Užsakymo būseną, visų pirma išsiųsdamas pranešimą Kliento elektroninio pašto adresu, išsiųsdamas SMS arba susisiekdamas su juo telefonu.
  13. Pardavėjas siekia užtikrinti Produktų prieinamumą ir Pardavimo sutarties vykdymą. Tais atvejais, kai Pardavimo sutartis negali būti įvykdyta ir kitais įstatymų numatytais atvejais yra taikomos Civilinio kodekso nuostatos bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatos, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas taisykles yra taikytini.
  14. Bendrą Užsakymo vertę sudaro Kaina, pristatymo išlaidos ir galimos kitos Kliento pasirinktų papildomų paslaugų išlaidos. Pardavėjas gali nustatyti minimalią Užsakymo vertę, kuriai taikomas nemokamas Produktų pristatymas. Apie bendrą Kainą, įskaitant mokesčius už užsakytą Produktą, taip pat apie pristatymo išlaidas (transportavimas, pristatymas, pašto paslaugos) bei kitas išlaidas, o kai negalima nustatyti šių mokėjimų dydžio – apie prievolę jas sumokėti Klientas yra informuojamas Užsakymo pateikimo metu arba tada, kai Klientas pareiškia valią sudaryti Pardavimo sutartį.
  15. Internetinėje parduotuvėje vykdomos Akcijos nėra sumuojamos, jeigu Akcijų sąlygose nėra numatyta kitaip.

MOKĖJIMO UŽ PRODUKTĄ BŪDAI IR TERMINAI

 1. Pardavėjas leidžia Klientui pasirinkti, atsižvelgiant į XI skyriaus 5 punkto nuostatas, įvairius mokėjimo būdus.
  2.Atitinkamu metu galimi mokėjimo būdai pateikiami Internetinės parduotuvės svetainės nuorodoje „Atsiskaitymo būdai“ ir konkretaus Produkto puslapyje. Galimų mokėjimo būdų pasirinkimas gali priklausyti nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo.
  3. Produktus galima atsiimti atvykus į Parduotuvę.
  4. Atsiskaitymai elektroniniu būdu ir mokėjimo kortele vykdomi Kliento pasirinkimu per įgaliotus paslaugų teikėjus.
  5. Jeigu Klientas pasirenka išankstinį mokėjimą pavedimu, elektroniniu būdu ar kredito kortele ir mokėjimo neatlieka, Pardavėjas gali susisiekti su Klientu, įskaitant el. paštu, ir priminti jam apie mokėjimą. Jeigu Klientas neatlieka mokėjimo per 3 dienas nuo Užsakymo pateikimo ir per papildomą 2 dienų mokėjimo terminą po priminimo, Kliento užsakymas nebus priimtas. Kol Klientas negavo pranešimo apie Užsakymo pateikimą, jis gali be jokių pasekmių atšaukti Užsakymą susisiekdamas su Pardavėjo KAB, gali per nurodytą terminą panaikinti Užsakymą, ir tai nepažeidžia jo(s) teisės atsisakyti sutarties.
  6. Jeigu Klientas pasirenka mokėjimą grynaisiais pristačius siuntą arba mokėjimą grynaisiais atvykus atsiimti Užsakymą, atsiimdamas siuntą jis privalo sumokėti už Produktą grynaisiais arba mokėjimo kortele. Atsisakymas priimti Produktą, nepaisant atsiėmimo termino pratęsimo, yra pagrindas nutraukti Pardavimo sutartį. Klientas taip pat gali per nurodytą terminą anuliuoti Užsakymą be jokių pasekmių, ir tai nepažeidžia jo(s) teisės atsisakyti sutarties.

PRODUKTO PRISTATYMO IŠLAIDOS, BŪDAI IR TERMINAI

 1. Produktas gali būti pristatytas Lietuvos Respublikos teritorijoje ir į pasirinktas šalis, nurodytas Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje „Pristatymo mokestis”.
  2.Produkto pristatymas Klientui yra mokamas, nebent Pardavimo sutartyje numatyta kitaip. Produkto pristatymo Klientui būdai ir kaina yra nurodyti Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje „Pristatymo mokestis“, taip pat rodomi Klientui pareiškus valią sudaryti Pardavimo sutartį.
  3. Galimi pristatymo būdai gali priklausyti nuo Kliento pasirinkto mokėjimo būdo.
  4. Bendrą Produkto gavimo terminą (pristatymo terminą) sudaro laikas, per kurį Pardavėjas paruošia Užsakymą išsiuntimui, bei laikas, per kurį vežėjas pristato Produktą.
  5. Produktas pristatomas Klientui per 14 Darbo dienų, nebent tam tikro Produkto aprašyme arba Užsakymo pateikimo metu nurodomas trumpesnis terminas.
  6. Laikas, per kurį Pardavėjas turi paruošti Užsakymą išsiuntimui, kiekvieną kartą nurodomas konkretaus Produkto puslapyje ir skaičiuojamas nuo tos dienos (pristatymo laikotarpio pradžia):
 2. a)kai visa mokėtina pinigų suma įskaitoma ir užregistruojama į Pardavėjo banko sąskaitą – tuomet, kai Klientas pasirenka mokėti pavedimu, elektroniniu būdu ar mokėjimo kortele;
  b)kai sudaroma Pardavimo sutartis – tuo atveju, kai Klientas pasirenka mokėti grynaisiais atsiimant Produktą.
 3. Prie minėto laiko priskaičiuojamas atitinkamo vežėjo laikas Produktui pristatyti, kuris priklauso nuo Kliento pasirinktos pristatymo būdo ir kiekvieną kartą yra nurodomas konkretaus Produkto puslapyje bei Internetinės svetainės skiltyje „Užsakymo įvykdymo terminas“.

SKUNDAI DĖL PRODUKTO

 1. Pardavėjo atsakomybės Klientui pagrindas ir apimtis, kai parduotas Produktas turi fizinių ar teisinių (garantijos) trūkumų, yra numatyti Civilinio kodekso nuostatose.
  2.Internetinėje parduotuvėje siūlomi Produktai gali turėti gamintojo arba platintojo garantiją. Tokiu atveju išsamios garantijos sąlygos ir jos trukmė nurodomi garantiniame lape, kurį išduoda garantijos teikėjas ir kuris pridedamas prie Produkto.
  3. Pardavėjas privalo pateikti Klientui Produktą be trūkumų.
  4. Skundą Klientas gali pateikti šiais būdais:
 2. raštu adresu Gruzdžių g. 10, Kaunas
  b.el. paštu info@vetslenis.lt
  Jeigu skundas yra teikiamas dėl Produkto, paprastai prašoma kartu su skundu pateikti Pardavėjui Produktą, kad Pardavėjas galėtų apžiūrėti Produktą. Informacija apie tai, kokiais būdais Klientas gali nemokamai pristatyti Produktą Pardavėjui dėl pateikto skundo, pateikiama Internetinės parduotuvės skiltyje „Grąžinimo taisyklės“.
 3. Jeigu parduotas Produktas turi trūkumų, Klientas gali:
 4. a)pateikti prašymą sumažinti Kainą arba Pardavimo sutarties atsisakymą, nebent Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas didelių nepatogumų Klientui pakeis trūkumų turintį Produktą kokybišku Produktu arba pašalins trūkumą. Sumažinta kaina turi atitikti tokią Kainos pagal sutartį proporciją, kaip ir skirtumas tarp Produkto su trūkumu vertės ir Produkto be trūkumo vertės. Klientas negali atsisakyti sutarties, jeigu Produkto trūkumas yra mažareikšmis;
  b)reikalauti pakeisti Produktą arba pašalinti trūkumą. Pardavėjas privalo pakeisti Produktą su trūkumu kokybišku Produktu arba pašalinti trūkumą per protingą laiką, nesudarydamas nepatogumų Klientui, vadovaudamasis Civilinio kodekso nuostatomis.
 5. Klientas gali, vietoj Pardavėjo siūlymo pašalinti trūkumą, pareikalauti pakeisti Produktą kokybišku arba vietoj Produkto keitimo pareikalauti pašalinti trūkumą, nebent Kliento pasirinktu būdu neįmanoma pasiekti, kad Produktas atitiktų Sutarties reikalavimus arba tai reikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo siūlomu būdu. Vertinant tokias išlaidas atsižvelgiama į Produkto be trūkumų vertę, nustatyto trūkumo pobūdį ir reikšmę, taip pat į nepatogumus, kuriuos galėtų patirti Klientas, jei jo reikalavimas būtų patenkintas kitu būdu.
  7.Kliento Skundo aprašyme rekomenduojama nurodyti: 1) informaciją ir aplinkybes, susijusias su Skundo dalyku, ypač trūkumo pobūdį ir jo atsiradimo datą; 2) kokiu būdu reikalaujama gauti Produktą, atitinkantį Pardavimo sutarties sąlygas, arba pateikti prašymą sumažinti kainą arba Pardavimo sutarties atsisakymą bei 3) skundo pareiškėjo kontaktinius duomenis – tai Pardavėjui palengvins ir pagreitins Skundo nagrinėjimą. Minėti reikalavimai, išskyrus rekomenduojamą Skundo aprašymą, yra tik rekomendacinio pobūdžio ir neturi įtakos Skundo nagrinėjimui.
  8. Pardavėjas privalo nedelsdamas reaguoti į Kliento Skundą, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Skundo gavimo dienos. Jeigu Klientas reikalauja pakeisti Produktą ar pašalinti trūkumą arba pateikia prašymą sumažinti kainą ir nurodo sumą, kuria kaina turi būti sumažinta, tačiau Pardavėjas nereaguoja į šį prašymą per 14 dienų nuo Skundo gavimo dienos, laikoma, kad skundas yra pagrįstas.
  9. Tuo atveju, jei Kliento Skundui priimti ar Kliento teisėms, kylančioms iš garantijos, įgyvendinti (pagal Civilinį kodeksą) yra būtina pristatyti Produktą Pardavėjui, Klientas privalo pristatyti Produktą Pardavėjo sąskaita adresu Panerių g. 258,Kaunas. Informacija apie tai, kokiais būdais Produktas gali būti nemokamai pristatytas Pardavėjui, pateikiama Internetinės parduotuvės svetainės skiltyje „Garantijos/Skundai“. Tačiau, jeigu dėl trūkumo pobūdžio, Produkto rūšies ar montavimo būdo Klientas Produkto pristatyti negali ar jam tai padaryti yra pernelyg sudėtinga, Pardavėjas gali paprašyti Klientą suteikti galimybę, prieš tai iš anksto susitarus, apžiūrėti Produktą jo buvimo vietoje.

SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR REIKALAVIMŲ PAREIŠKIMO NETEISMINE TVARKA PROCEDŪROS IR JŲ VYKDYMO TAISYKLĖS

 1. Neteisminiai Skundų ir piniginių reikalavimų nagrinėjimo būdai taikomi savanoriškai. Dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą. Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. paštas tarnyba@vvtat.lt. Interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt.  Vartotojas taip pat gali kreiptis į Europos vartotojų centrą, adresas: Odminių g. 12, LT-01122 Vilnius, Lietuva; Telefonas: (8 5) 2650368; Faksas: (8 5) 2623123; El. paštas: info@ecc.lt, interneto svetainės adresas http://www.ecc.lt/.
  2.Pardavėjas šiose Taisyklėse bei savo interneto svetainėje pateikia elektroninę prieigą prie ODR platformos http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platforma – tai informacijos apie ginčų, kylančių tarp verslininkų ir vartotojų, sprendimo ne teismo tvarka būdus šaltinis.

TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES IR GRĄŽINTI PREKES

 1. Vartotojas, kuris sudarė sutartį nuotoliniu būdu, gali jos atsisakyti per 30 dienų laikotarpį nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų piniginių išlaidų, nei numatytos įstatyme (taikomas ilgesnis, nei vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytas 14 dienų terminas). Tam, kad laikytųsi minėto termino, Vartotojui pakanka iki termino pabaigos pateikti Pardavėjui pareiškimą, kuriame Klientas informuoja apie pardavimo sutarties atsisakymą. Apie sutarties atsisakymą turėtų būti pranešama aiškiu pareiškimu. Tam, kad nebūtų praleistas terminas, užtenka pranešimą išsiųsti iki termino pabaigos. Minėtas pareiškimas gali būti pateiktas šiais būdais:
 2. a)raštu adresu Gruzdžių g. 10, Kaunas
  b) paštu info@vetslenis.lt
 3. Vartotojas gali naudoti standartinę atsisakymo formą, tačiau tai nėra privaloma.
  3.Atsisakymo nuo Pardavimo sutarties terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Vartotojas ar jo(s) paskirta trečioji šalis, išskyrus vežėją, perėmė Produktą, o tais atvejais, kai:
 4. a)Pardavimo sutartis apima daug Produktų, kurie tiekiami atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinio Produkto, partijos ar dalies perėmimo dienos, arba
  b)Pardavimo sutartis yra sudaryta dėl reguliaraus Produktų tiekimo per nustatytą laikotarpį – nuo pirmojo Produkto perėmimo dienos.
 5. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, laikoma, kad sutartis buvo nesudaryta.
  5.Pardavėjas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Vartotojo pareiškimo apie Sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžinti Vartotojui sumokėtas sumas, įskaitant Produkto pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas dėl Kliento pasirinkto kito pristatymo būdo, nei Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje siūlomas įprastas pigiausias pristatymo būdas).
  6. Pardavėjas Vartotojui grąžina sumokėtas sumas tuo pačiu mokėjimo būdu, kokį pasirinko Vartotojas, nebent Vartotojas davė aiškų sutikimą, kad pinigai jam (jai) būtų grąžinti kitu būdu ir jis dėl to nepatirs jokių išlaidų. Tuo atveju, jei sumokėtos sumos negalima grąžinti tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudojo Vartotojas, dėl to, kad Pardavėjas nebepalaiko konkretaus mokėjimo būdo, Pardavėjas grąžins sumokėtus pinigus naudodamas mokėjimo būdą, kuris kiek įmanoma labiau atitiks Vartotojo anksčiau naudoto mokėjimo būdo savybes. Jei Vartotojas naudojasi teise atsisakyti sutarties, Pardavėjas gali grąžinti mokėjimą naudodamasis Pardavėjo nurodytu mokėjimo metodu. Jeigu Pardavėjas nepasiūlė, kad pats pasiims Produktą iš Vartotojo, jis negrąžins iš Kliento gautų pinigų tol, kol bus grąžintas Produktas arba Vartotojas pateiks jo išsiuntimo patvirtinimą, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Jeigu už prekes buvo mokėta bankiniu pavedimu ar siuntos atsiėmimo metu, pinigai yra grąžinami į grąžinimo akte nurodytą sąskaitą. Tuo atveju jei Vartotojas nenurodo banko sąskaitos, į kurią turi būti grąžinti pinigai, Pardavėjas grąžins sumokėtą sumą į tą banko sąskaitą iš kurios Vartotojas atliko mokėjimą pagal Pardavimo sutartį.
  7. Vartotojas privalo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pardavimo sutarties atsisakymo dienos, grąžinti Pardavėjui Produktą arba perduoti jį Pardavėjo įgaliotam asmeniui, nebent Pardavėjas pasiūlė, kad pats pasiims Produktą. Norint nepraleisti termino, pakanka išsiųsti Produktą iki termino pabaigos. Vartotojas gali grąžinti Produktą adresu Panerių g. 258, Kaunas. Pagal galimybę prašome pateikti Produkto pirkimo įrodymą.
  8. Vartotojas yra atsakingas už Produkto vertės sumažėjimą dėl netinkamo naudojimosi juo.
  9. Grąžinamas Produktas negali būti sugadintas. Produktas turi būti originalioje pakuotėje su visomis originaliomis etiketėmis.
  10. Vartotojui tenka tik tiesioginės Produkto grąžinimo išlaidos. Pardavėjas gali pasiūlyti specialias akcijas, kurių metu pats pasiims grąžinamus Produktus iš Vartotojo.
  11. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma šioms sutartims: 1)paslaugų sutartims, pagal kurias Pardavėjas suteikė Vartotojui visas paslaugas, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Vartotojo aiškus sutikimas, kad Pardavėjui visiškai įvykdžius sutartį jis neteks teisės atsisakyti sutarties; 2) sutartims dėl pagal specialius Vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos pagal Vartotojo specifikacijas ar jo asmeninėms reikmėms; 3) sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios dėl išpakavimo yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; 4) sutartims dėl Produktų, kurie po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais.
  12. Pardavėjas gali pasiūlyti specialias akcijas, kurių metu Klientas gali atsisakyti sutarties per nustatytą laikotarpį nurodytais 1 ar 11 punkte atvejais.

LICENCIJA

 1. Išimtinės teisės į Turinį, pateikiamą / skelbiamą Pardavėjo ar jo partnerių Internetinėje parduotuvėje, ypač autorinės teisės, Internetinės parduotuvės pavadinimas (prekių ženklas), jo sudėtyje esantys grafikos elementai, programinė įranga ir duomenų bazių teisės yra saugomos pagal įstatymus ir priklauso Pardavėjui ar subjektams, su kuriais Pardavėjas sudarė atitinkamas sutartis. Klientas turi teisę naudotis minėtu Turiniu nemokamai, taip pat naudotis Turiniu, skelbiamu pagal įstatymų nuostatas ir jau išplatintu kitų Klientų Internetinėje parduotuvėje, tačiau tik asmeniniam vartojimui ir tik taip, kad Internetinė parduotuvė būtų tinkamai naudojama visame pasaulyje. Kitoks Turinio naudojimas leidžiamas tiktai gavus rašytinį aiškų, išankstinį įgalioto subjekto sutikimą.
  2.Klientas, skelbdamas Internetinėje parduotuvėje kokį nors Turinį, tai yra grafiką, komentarus, nuomonę ar pasisakymus Paskyroje arba kitoje Internetinės parduotuvės vietoje, suteikia Pardavėjui neišimtinę, nemokamą licenciją naudoti, saugoti, keisti, taisyti, pakeisti, ištrinti, papildyti, viešai atlikti, rodyti, atgaminti ir platinti (ypač internete) šį Turinį viso pasaulio teritorijoje. Ši teisė apima įgaliojimą teikti sublicencijas pagal Pardavimo sutarties ar Paslaugų teikimo sutarties sąlygas (įskaitant Internetinės parduotuvės veikimą ir plėtojimą), taip pat leidimą savarankiškai ar pasitelkiant trečiuosius asmenis įgyvendinti gretutines teises kuriant, pritaikant ir verčiant kūrinį, vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatomis. Ta apimtimi, kuria Klientas negali teikti šiame 2 punkte aptartų licencijų, Klientas įsipareigoja gauti Pardavėjui tokias reikiamas licencijas.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Kliento asmens duomenis Pardavėjas tvarko kaip asmens duomenų valdytojas.
  2.Klientas asmens duomenis teikia savanoriškai, tačiau jie yra būtini Paskyrai sukurti, Elektroninėmis paslaugomis naudotis ar Pardavimo sutarčiai sudaryti.
  3. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą galima rasti Internetinės parduotuvės skiltyje „Privatumo politika“.

PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BEI TAISYKLIŲ KEITIMAS

 1. Pardavėjas gali bet kuriuo metu nutraukti Paslaugų teikimo sutartį arba bet kurią kitą licencinę sutartį, kaip numatyta Taisyklių IX punkte, prieš vieną mėnesį informavęs apie tai Klientą, jei atsiranda toliau nurodyta svarbi priežastis (baigtinis sąrašas):
 2. a)pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys Pardavėjo paslaugų teikimą elektroniniu būdu, turintys įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;
  b)dėl techninių ir technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač dėl šiose Taisyklėse nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimo);
  c) dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų iki šiol buvusių Taisyklių nuostatų, pasikeitė paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.
 3. Nepriklausomai nuo 1 punkto turinio, atsižvelgiant į Pardavėjo ypatingą dėmesį Kliento asmens duomenų apsaugai ir jų tvarkymui pagrįstai reikalingą laikotarpį, Pardavėjas gali nedelsdamas nutraukti paslaugų teikimo sutartį, jeigu Klientas Internetinėje parduotuvėje neatlieka jokių veiksmų mažiausiai 3 metų nepertraukiamu laikotarpiu.
  3.Pardavėjas savo pareiškimą dėl 1 ir 2 punktuose paminėto Sutarties nutraukimo išsiunčia el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė Paskyros kūrimo ar Užsakymo pateikimo ar Produkto rezervacijos atlikimo metu.
  4. Pardavėjas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį ar bet kurią licencinę sutartį su Klientu, kaip numatyta Taisyklių IX punkte,  prieš septynias dienas informuodamas apie tai Klientą, ir (arba) nesuteikti jam teisės toliau naudotis Internetine parduotuve ir teikti Užsakymus, taip pat gali apriboti jo prieigą prie Turinio dėl visų ar rimtų priežasčių, jei Klientas (baigtinis sąrašas) pažeidžia Taisyklių II punkto 7 dalies a, c, d, e, h, i, j papunkčių nuostatas.
  5. Dėl rimtų priežasčių, t. y. tais atvejais, kai Klientas šiurkščiai pažeidžia Taisyklių II punkto 7 dalies f ar g papunkčių nuostatas (baigtinis sąrašas), Pardavėjas, norėdamas išvengti tolesnės žalos, gali nepriimti Kliento pasiūlymo dėl jo pasirinkto mokėjimo ar pristatymo būdo. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į Klientą identifikuojančius duomenis ir Kliento Užsakymo pateikimo nurodytus duomenis, ypač kai Klientas pažeidžia Taisyklių II punkto 7 dalies a papunkčių nuostatą.
  6.  Tuo atveju, kai pateikdamas naują Užsakymą Klientas pasirenka mokėjimo ar pristatymo būdą, kuriems taikoma šio punkto 5 dalis, Pardavėjas elektroniniu laišku susisiekia su Klientu, pranešdamas apie jo(s) įvykdytą šiurkštų Taisyklių pažeidimą ir nesutikimą su siūlomu mokėjimo ar pristatymo būdu, kartu nurodydamas alternatyvų mokėjimo ar pristatymo būdą. Atitinkamai taikomos Taisyklių IV punkto 5 dalies nuostatos.
  7. Klientas, kuriam taikoma 4 ar 5 punktų nuostatos, gali naudotis Internetine parduotuve arba rinktis atsiskaitymo ar pristatymo būdą prieš tai susisiekęs su Pardavėju (per KAB) ir gavęs Pardavėjo sutikimą toliau naudotis Internetine parduotuve arba rinktis konkretų atsiskaitymo ar pristatymo būdą.
  8. Taisyklės ir Taisyklių priedai yra standartinės formos sutartis pagal Civilinio kodekso reikalavimus.
  9. Pardavėjas gali keisti šias Taisykles (išskyrus Taisyklių XII punktą, kuris yra skirtas Klientams, kurie nėra Vartotojai, ir gali būti bet kada keičiamas pagal taikytinus teisės aktus), jei atsiranda bent viena toliau nurodyta svarbi priežastis (baigtinis sąrašas):
 4. a)pasikeitė teisės aktai, reglamentuojantys Pardavėjo Produktų pardavimą ar paslaugų teikimą elektroniniu būdu, turintys įtakos abipusėms teisėms ir įsipareigojimams, numatytiems Kliento ir Pardavėjo sudarytoje sutartyje, arba pasikeitė šių teisės aktų aiškinimas dėl teismų priimtų nutarčių, kompetentingų įstaigų ar institucijų sprendimų, rekomendacijų ar nurodymų;
  b)išimtinai dėl techninių ar technologinių priežasčių pasikeitė paslaugų teikimo būdas (ypač dėl šiose Taisyklėse nurodytų techninių reikalavimų atnaujinimo);
  c) dėl naujai įvestų, modifikuotų arba panaikintų iki šiol buvusių Taisyklių nuostatų pasikeitė funkcijų ar paslaugų, kurioms taikomos Taisyklių nuostatos, teikimas arba apimtis.
 5. Pakeitus Taisyklių nuostatas, Pardavėjas Internetinės parduotuvės svetainėje paskelbs vientisą pakeistų Taisyklių tekstą ir informuos apie tai žinute, siunčiama į Paslaugų teikimo sutarties sudarymo metu Kliento nurodytą el. pašto adresą ir tai bus laikoma tinkamu informavimu apie pakeitimus.
  11.Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 dienų nuo informacijos apie pakeitimus išsiuntimo dienos. Klientai, kurie sudarė Paslaugų teikimo sutartį, t. y susikūrė Paskyrą, turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį per 14 dienų nuo informacijos apie Taisyklių pakeitimus gavimo dienos. Taisyklių keitimas neturi įtakos Kliento ir Pardavėjo Paslaugų teikimo sutartims, sudarytoms iki Taisyklių nuostatų pakeitimo.

NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU KLIENTAIS, KURIE NĖRA VARTOTOJAI

 1. Šio XII Taisyklių punkto nuostatos yra skirtos tik Klientams, kurie nėra Vartotojai.
  2.Pardavėjas turi teisę nutraukti Paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su Klientu, kuris nėra Vartotojas, per 14 dienų nuo jos sudarymo dienos. Šiuo atveju Paslaugų teikimo sutartis gali būti nutraukta nenurodant priežasties ir Klientas, kuris nėra Vartotojas, neturi teisės reikšti kokius nors reikalavimus Pardavėjui.
  3. Klientų, kurie nėra Vartotojai, atveju, Pardavėjas turi teisę apriboti mokėjimo būdus ir pareikalauti, kad būtų sumokėta avansu visa arba dalis Kainos, nepriklausomai nuo Kliento pasirinkto mokėjimo būdo ir Pardavimo sutarties sudarymo.
  4. Nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda Produktą vežėjui, Klientui, kuris nėra Vartotojas, perkeliama su Produktu susijusi nauda ir našta ir atsitiktinio Produkto praradimo ar sugadinimo rizika. Šiuo atveju Pardavėjas neatsako už Produkto praradimą, trūkumą ar Produkto sugadinimą, atsiradusį nuo Produkto perdavimo transportuoti iki jo pristatymo Klientui momento, taip pat už siuntos vėlavimą.
  5. Kiek tai leidžia taikomi teisės aktai, Pardavėjo garantinė atsakomybė už Produktą Kliento, kuris nėra Vartotojas, atžvilgiu negalioja.
  6. Klientų, kurie nėra Vartotojai, atveju, Paslaugų teikimo sutartį arba bet kurią kitą licencinę sutartį, suteiktą pagal Taisykles, Pardavėjas gali nutraukti iš karto, nenurodydamas priežasčių, išsiųsdamas Klientui bet kokios formos pranešimą.
  7. Nei Pardavėjas, nei jo darbuotojai ar įgalioti atstovai neatsako Klientui, jo subrangovams, darbuotojams, įgaliotiems asmenims ir (arba) atstovams už bet kokią žalą, įskaitant negautą pelną, išskyrus kai žala jų buvo padaryta tyčia.
  8. Kiekvienu atveju, kai nustatoma Pardavėjo, jo darbuotojų ir įgaliotų atstovų atsakomybė, ši atsakomybė Kliento, kuris nėra Vartotojas, atžvilgiu, nepaisant jos teisinio pagrindo, yra ribojama – tiek pavienio reikalavimo, tiek ir kelių reikalavimų atveju –sumokėtos Kainos ir pristatymo išlaidų pagal paskutinę Pardavimo sutartį suma, tačiau ne daugiau kaip 250 EUR.
  9. Visi ginčai, kilę tarp Pardavėjo ir Kliento, kuris nėra Vartotojas, sprendžiami atitinkamame teisme pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą.
  10. Klientų, kurie nėra Vartotojai, atžvilgiu Pardavėjas gali keisti Taisyklių nuostatas bet kuriuo metu vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios Taisyklės įsigalioja nuo 2021-07-28.
  2.Sutartys su Pardavėju sudaromos lietuvių kalba.
  3. Esminės sudaromos Elektroninių paslaugų teikimo sutarties nuostatos įtvirtinamos, užtikrinamos, pateikiamos bei patvirtinamos siunčiant pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu.
  4. Esminės sudaromos Pardavimo sutarties nuostatos įtvirtinamos, užtikrinamos, pateikiamos bei patvirtinamos siunčiant pranešimą Kliento nurodytu el. pašto adresu su pateikto Užsakymo patvirtinimu (patvarioji laikmena). Pardavimo sutarties turinys papildomai saugomas Internetinės parduotuvės informacinėje sistemoje. Sudaręs Pardavimo sutartį, Pardavėjas pateikia Klientui pirkimo įrodymą elektronine forma arba kartu su siuntiniu, kuriame yra Produktas. Užsakymo specifikacija taip pat gali būti pridėta prie siuntos. Tuo atveju, jei Klientas nori gauti PVM sąskaitą faktūrą, Klientas sutinka, kad PVM sąskaita faktūra būtų išsiųsta jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Prieš atsisiųsdamas pirkimo įrodymą arba PVM sąskaitą faktūrą, Pardavėjas gali pristatyti techninius Kliento autentifikavimo metodus.
  5. Pardavėjas užtikrina technines ir organizacines priemones, atitinkančias pagal Paslaugų sutartį teikiamų paslaugų keliamo lygio riziką. Elektroninių paslaugų naudojimas yra susijęs su duomenų perdavimui internetinėje erdvėje būdinga rizika, pavyzdžiui, perduodamų duomenų praradimas, paskleidimas ar neteisėtas perėmimas.
  6. Klientai gali nemokamai susipažinti su šių Taisyklių turiniu ir jas atsispausdinti apsilankę interneto adresu www.vetslenis.lt.
  7. Pardavėjas informuoja, kad naudojantis Internetine parduotuve per naršyklę, taip pat pateikiant Užsakymą, taip pat dėl telefoninių pokalbių su Pardavėju gali atsirasti papildomų naudojimosi internetu išlaidų (mokestis už duomenų siuntimą) arba pokalbių telefonu išlaidų pagal paslaugų teikėjo, kurio paslaugomis naudojasi Klientas, tarifus.
  8. Šiose Taisyklėse neaptartiems klausimams taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos, įskaitant Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių teisės aktų nuostatas, kiek tokie teisės aktai pagal juose numatytas taisykles yra taikytini.
  9. Pasirinkdamas šioms Taisyklėms taikyti Lietuvos Respublikos teisę, Klientas nepraranda apsaugos, suteikiamos jam vadovaujantis nuostatomis, kurių teisiškai negalima nepaisyti sudarant Pardavėjo ir Kliento sutartį ir kurios būtų taikomos nesant pasirinkimo.
Jūsų prekė sėkmingai pridėta į jūsų krepšelį. Dabar galite eiti į krepšelį arba tęsti apsipirkimą.